gestió integrada de projectes

PROJECT MANAGER I CONTRACT MANAGER

Un sol equip multidisciplinari t'assessora durant tot el procés de construcció: acompanyem els nostres clients des de la primera visita d'un solar, a la redacció del projecte per obtenir una llicència fins a la mateixa construcció de l'obra.

Realitzem tot tipus de tasques vinculades al món de l'arquitectura i la construcció per tal de solucionar els problemes dels nostres clients:

- Gestió del projecte i de l’obra:

a. Planificació

b. Contractació del projecte (licitacions/contractacions).

c. Avantprojecte / Pre-dimensionat.

d. Gestió de llicències.

e. Projecte d’execució. Gestió tècnica-econòmica.

f. Control pressupostari.

g. Control de Qualitat.

- Avaluació financera de projectes (costos financers, fons de finançament, ...).

- Estudis de mercat immobiliari.

- Definició de productes immobiliaris.

- Anàlisis de viabilitat de promocions immobiliàries.

- Fiscalització immobiliària.

- Promoció i gestió del sol per edificar.

- Control de Qualitat.

 

També treballem aspectes relacionats amb el disseny creatiu, el disseny d’espais de luxe, retail, auditories i certificacions energètiques.

- Suport per prescripcions en projectes d’arquitectura i enginyeria.

- Direcció d’obra, coordinacions de seguretat i salut.

- Càlcul d’estructures.

- Auditories i peritatges de projectes i obres executades. Informes, certificats, dictàmens, peritatges, inspeccions...

- Suport pel desenvolupament de noves tecnologies i productes.

- Suport tècnic per la redacció de projectes: amidaments, memòries, estudis de seguretat i salut, plecs de condicions, pressupostos, concursos...

- Aixecament de plànols.

- Execució i direcció d’obra.

- Legalitzacions de tot tipus d’instal·lacions subjectes o reglamentacions específiques o de seguretat, per indústries, locals públics, comercial, de serveis i habitatges.

- Serveis de delineació.

- Infografies i renderització d’imatges.

- Enginyeria de valor i RECIQU.

- Desenvolupament de projectes urbanístics.

 

Tornar a serveis